การออกแบบแสงสว่างเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

11 Jul 2022

หัวข้อย่อย: การออกแบบแสงสว่าง และระบบการปรับระดับแสงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน ทุกท่านได้จะเรียนรู้

  • เข้าใจการออกแบบแสงสว่างเบื้องต้น
  • การออกแบบแสงสว่างให้สอดคล้องกับอารมณ์และการใช้งาน
  • ปัจจัยทางการออกแบบแสงสว่างที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกในสเปซ

บรรยายโดย ผศ.ดร.จรรยาพร สไตเลอร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

หัวข้อย่อย: เลือกไดรเวอร์อย่างไรให้เหมาะสม? เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์แสงสว่าง

  • LED ไดรเวอร์คืออะไร? การเลือกไดรเวอร์อย่างไรให้เหมาะสม? และเลือกใช้อย่างไรเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์แสงสว่าง
  • มาตรฐานของระบบการหรี่หรือเปลี่ยนแสงในตลาดปัจจุบัน

บรรยายโดย คุณธนพล ทั่งสกุลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์ อิลลูมิเนชั่น (ไทยแลนด์)

Beyond illumination Thailand | LRIC_ Lighting&Efficiency

More News

Govt initiatives & collaborations in LED & smart lighting

In modern urbanisation and environmental consciousness, the evolution towards energy-efficient lighting solutions stands as a beacon of progress. LED (Light Emitting Diode)…View More

Navigating the Diverse Landscape of Lighting Solutions

From residential spaces to commercial establishments, and from healthcare facilities to outdoor landscapes, lighting plays a crucial role in shaping our environments…View More

The future of lighting: AI-integrated and Sustainable

Lighting plays a pivotal role in our daily lives, influencing our mood, productivity, and overall well-being. From the natural light that governs…View More

LED Explosion-Proof Lighting for Hazardous Areas

 In the dynamic arena of industrial operations, safety considerations become paramount, particularly in environments where the risk of explosions is an ever-present…View More

Led Lighting for a Greener Future: Environmental Benefits

In recent years, Light Emitting Diodes (LEDs) have emerged as a turning point in the lighting industry, modernizing energy consumption and contributing…View More