สัมมนาออนไลน์ “แนวคิดการออกแบบแสงสว่างพร้อมการเลือกใช้เทคโนโลยีโคมไฟถนนสำหรับยานยนต์และทางเดินเท้า”

26 Aug 2022

Information: บรรยายโดย อาจารย์เกรียงไกร พัฒนภักดี
นักวิจัย/หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า
และการส่องสว่าง (อีลู) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาในครั้งนี้ :
• เข้าใจแนวคิดในการให้แสงสว่างไฟถนนในแต่ละรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ถนนสำหรับการจราจรด้วยยานยนต์ ถนนในพื้นที่ขัดแย้ง และถนนสำหรับคนเดินเท้าหรือความเร็วต่ำ
• ทราบถึงมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ของการออกแบบแสงสว่างไฟถนนของประเทศไทยในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
• ทราบถึงเทคโนโลยีโคมไฟถนนต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน คุณสมบัติที่สำคัญของโคมไฟถนนและการเลือกใช้งานให้เหมาะสม

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูล มีดังนี้

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดการโครงการและอีเว้นท์
https://bit.ly/3NNxi1w

More News

Led Lighting for a Greener Future: Environmental Benefits

In recent years, Light Emitting Diodes (LEDs) have emerged as a turning point in the lighting industry, modernizing energy consumption and contributing…View More

Future of LED Lighting: Innovations Illuminating Tomorrow

Latest innovations in LED lighting shaping the upcoming industry dynamics  The technology of LED lighting is undergoing an evolution in order to…View More

Bright Ideas for Business: Maximizing Potential with Led Lights in Commercial Space

Lighting both inside and outside is always necessary for commercial and retail business operations. Commercial LED lighting is a necessary expense, so…View More

Benefits of LED Lighting over Traditional Lighting

  Towards a Brighter Future: LED Lighting Vs Traditional Lighting LED Lighting Currently, the most energy-efficient and quickly evolving illumination technology is…View More

Eco-Friendly Lighting: The Growing Demand in Thailand

As the world becomes increasingly aware of the need to shift towards more sustainable LED lighting alternatives and energy-efficient practices, it has…View More