สัมมนาออนไลน์ “แนวคิดการออกแบบแสงสว่างพร้อมการเลือกใช้เทคโนโลยีโคมไฟถนนสำหรับยานยนต์และทางเดินเท้า”

26 Aug 2022

Information: บรรยายโดย อาจารย์เกรียงไกร พัฒนภักดี
นักวิจัย/หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้า
และการส่องสว่าง (อีลู) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากสัมมนาในครั้งนี้ :
• เข้าใจแนวคิดในการให้แสงสว่างไฟถนนในแต่ละรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย ถนนสำหรับการจราจรด้วยยานยนต์ ถนนในพื้นที่ขัดแย้ง และถนนสำหรับคนเดินเท้าหรือความเร็วต่ำ
• ทราบถึงมาตรฐานและข้อกำหนดต่าง ๆ ของการออกแบบแสงสว่างไฟถนนของประเทศไทยในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
• ทราบถึงเทคโนโลยีโคมไฟถนนต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบัน คุณสมบัติที่สำคัญของโคมไฟถนนและการเลือกใช้งานให้เหมาะสม

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารแบบแจ้งการประมวลผลข้อมูล มีดังนี้

แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการจัดการโครงการและอีเว้นท์
https://bit.ly/3NNxi1w

More News

Benefits of LED Lighting over Traditional Lighting

  Towards a Brighter Future: LED Lighting Vs Traditional Lighting LED Lighting Currently, the most energy-efficient and quickly evolving illumination technology is…View More

Eco-Friendly Lighting: The Growing Demand in Thailand

As the world becomes increasingly aware of the need to shift towards more sustainable LED lighting alternatives and energy-efficient practices, it has…View More

Tips for Elevating Residential with Led & Smart Lighting

Elevating residential homes with LED and smart lighting has become an increasingly popular trend in recent years. With the benefits of energy…View More

Predicted Trends in the lighting industry for 2023

The lighting industry has experienced a major transformation in the past few years. Advancements in technology have enabled the industry to create…View More

The Impact Of Smart Lighting On Energy Efficiency And Digitalization

Energy use in commercial buildings accounts for nearly one-fifth of the total energy used in the U.S. Furthermore, commercial buildings are estimated…View More