08-Aug-2022

https://www.ledexpothailand.com/thai/wp-content/uploads/2022/08/www.bangkokbiznews.com_IMPACT-Exhibition-Management-Co.-Ltd-spearheads-LED-Expo-Thailand-SMARTECH-ASEAN-2022-August-21-23-2022.pdf


นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิม พ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จํากัด กล่าวว่า ข้อมูลตลาด 1 60 ของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นหรือในระยะสั้น (6๐668) อยู่ที่ 28.3 % ระหว่างปี 2559 ถึงปี 2565 คิดเป็นมูลค่ารวมถึง 1.97 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยภายในปี 2565 ได้รับการสนับสนุนและการ